LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

   ข่าวประชาสัมพันธ์

..............................................

• เครื่องหมายรับรองสมาชิกโครงการ CAC

   บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธนชาต รวม 12 บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส องค์กรให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต"  สามารถติดตามละเอียดได้ที่

   เครื่องหมายรับรองสมาชิกโครงการ