LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

   ข่าวประชาสัมพันธ์

..............................................

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2557 (TH/ENG)

   ประชุมเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

   โดยสามารถติดตามรายละเอียดรายงานการประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2557 (TH/ENG) ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ครับ

   1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

   2. Minutes of Annual General Shareholder Meeting No. 1/2014