LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

   ข่าวประชาสัมพันธ์

..............................................

• SMART CAR SMART CASH


        บริการสินเชื่อรถยนต์ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มมูลค่ารถยนต์ของท่านเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนหรือใช้จ่ายยามจำเป็นได้   มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการจากบริษัทที่เป็นมืออาชีพโดยตรง   มีประสบการณ์ในการให้บริการทางการเงินสินเชื่อรถยนต์มือสอง มีชื่อและเป็นที่ยอมรับในวงการถยนต์มือสองมานานกว่า 20 ปี

ประเภทบริการ
1. บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว SMART USED CAR LOAN
2. 
บริการสินเชื่อจำนำรถยนต์ SMART CAR FOR CASH

SMART USED CAR LOAN บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว   เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ซื้อขายกันเองหรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อไม่จำกัดวงเงิน  รถเก๋ง รถปิคอัพ และรถบรรทุกหนักเพื่อการพาณิชย์  ด้วยบริการที่รวดเร็ว SCIB AUTO DELIVERY ครอบคลุมทั่ว กทม. และเขตปริมณฑล  เพื่อให้คุณสะดวกสบาย อนุมัติรวดเร็วทันใจ
เงื่อนไขการบริการ
- เงินดาวน์ร้อยละ 0 – 30 ของราคารถ ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ และความสามารถในการผ่อนชำระ
- ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 5 ปี
- อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate
- อัตราดอกเบี้ยต่ำ  เริ่มต้นที่ 4% 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 - เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ  : กรณีบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ 3 ชุด
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 - เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน และใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกันอย่างละ 1 ชุด
ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
- เลือกรถที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ พร้อมแจ้งเงื่อนไขที่ต้องการ
- รอผลอนุมัติสินเชื่อ

SMART CAR FOR CASH  บริการสินเชื่อจำนำรถยนต์ เป็นบริการสินเชื่อเพื่อคนมีรถซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีทรัพย์สินประเภทรถยนต์สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ยามฉุกเฉินนำเงินไปใช้ในการลงทุนหรือใช้จ่ายในยามจำเป็นได้
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 - มีสัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 - เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ: ผู้ขอสินเชื่อ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
 - เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างละ 1 ชุด
 - เล่มทะเบียนรถยนต์
 - แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมหนังสือมอบอำนาจ
 - กรมธรรม์ฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ: ผู้ค้ำประกัน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
 - เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างละ 1 ชุด

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์ที่จะนำมาขอสินเชื่อ  โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
2. นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อนำรถยนต์ที่จะนำมาขอสินเชื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อมาพร้อมกัน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ  หรือนัดหมายเจ้าหน้าที่ไปให้บริการนอกสถานที่ๆลูกค้าสะดวก
3. รอทราบผลการอนุมัติภายใน 1 - 2 วันทำการ เพื่อดำเนินการโอนทะเบียนและรับเช็คไฟแนนซ์ต่อไป
 ขั้นตอนและระเบียบการจัดเช่าซื้อรถยนต์มือสองของ บริษัท  ราชธานีลิสซิ่ง  จำกัด  (มหาชน)
1. จะต้องทำการประเมินราคารถยนต์คันที่จะขอกู้ว่าเป็นราคาเท่าไร โดยดูจากสภาพรถตามความเป็นจริง ทั้งนี้สภาพโดยรวมจะต้องอาศัยความชำนาญและความเชียวชาญของเจ้าหน้าที่สินเชื่อของบริษษัทเป็นผู้ประเมิน ส่วนยอดจัดซื้อเช่าสมควรจะไม่เกิน 80%  ของราคาประเมิน
2. คุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน
 - ผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นผู้มีรายได้และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 -  ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้มีรายได้ มีอาชีพการงานที่มั่นคงและมีถิ่นฐานที่อยู่ในกรุงเทพฯหรือปริมณฑล
3. เอกสารประกอบการเช่าซื้อของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน
     3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ,  รัฐวิสาหกิจ
     3.2 เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินที่พำนักอยู่  เช่น  หนังสือโฉนด , สัญญาซื้อขายหรือสัญญาจำนองหรือใบเสร็จผ่อนบ้านงวดสุดท้าย
     3.3 สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองจากบริษัท
     3.4 ธุรกรรมทางการเงินย้อนหลัง  6  เดือนหรือสมุดเงินฝาก  (  BOOK  BANK  )
4. ทะเบียนรถพร้อมเอกสารประกอบการโอน
หลักการเปลี่ยนสัญญาโอนสิทธิ์เช่าซื้อ
1. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมโอนสิทธิ์เช่าซื้อจำนวน  1%  ของยอดหนี้คงค้างแต่ไม่ต่ำกว่า  2,500  บาท
2. จะต้องชำระค่างวดล่วงหน้าจำนวน  2  งวด  และจะต้องทำประกันภัยใหม่  (ในกรณีรถคันโอนสิทธิ์ประกันภัยหมดอายุ )  ถ้ายังเหลืออยู่ให้แจ้งสลักหลัง
    1. ผู้โอนสิทธิ์หรือเจ้าของเดิมรวมทั้งผู้โอนและผู้ค้ำประกัน  (  รายใหม่  )  จะต้องมาเซ็นโอน และรับโอนสัญญาซึ่ง
        จะต้องมาที่บริษัทและเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่บริษัท
หมายเหตุ  :- คุณสมบัติของผู้รับโอนสิทธิ์และผู้ค้ำประกันของผู้รับโอน  จะต้องมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้