LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

ประวัติบริษัท

..............................................

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

..............................................

โครงสร้างบริษัท

..............................................

รายงานจากคณะกรรมการ

..............................................

คณะกรรมการบริษัท

..............................................

ข้อบังคับของบริษัท

..............................................

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

..............................................

นโยบาย Anti Corruption

..............................................

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

..............................................

กิจกรรม OPPORTUNITY DAY

..............................................

แผนผังเว็บไซต์

..............................................

Email Thani

..............................................

วิสัยทัศน์     เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อ โดยเฉพาะรถมือสอง ประเภทรถเพื่อการพาณิชย์และรถเฉพาะกิจอื่น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

พันธกิจพันธกิจต่อผู้ถือหุ้น


     ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจต่อพนักงาน


     มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในอาชีพ โดยบริษัทให้ผลตอบแทน รักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท

พันธกิจต่อคู่ค้า


     สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเชื่อมั่น การให้บริการที่รวดเร็วกับคู่ค้า ให้ผลต่างตอบแทนในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจต่อลูกค้า


     พัฒนาสู่การให้บริการที่เป็นเลิศอย่างแม่นยำรวดเร็ว เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพีงพอใจสูงสุด

พันธกิจต่อสังคม


     บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแทนสังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ค่านิยมขององค์กร (Core Values)     เพื่อให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มธนชาต บริษัทจึงได้ค่านิยมขององค์กร หรือ C3 SIP (ซี สามสิบ) เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ

     ค่านิยมขององค์กร คือ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้า ได้แก่

Customer Focus


     เราจะให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการ ให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

Collaboration


     เราจะร่วมมือร่วมใจทำงานกันเป็นทีม

Commitment


     เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และ รับผิดชอบต่อผลงาน

Spirit


     เราจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงาน

Integrity


     เราจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Professional


     เราจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่