LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

..............................................

  ประวัติบริษัท

..............................................

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

..............................................

  โครงสร้างบริษัท

..............................................

  รายงานจากคณะกรรมการ

..............................................

  คณะกรรมการบริษัท

..............................................

  แผนผังเว็บไซต์

..............................................

     คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะร่วมกันทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และได้กำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นหนึ่งวาระในการประชุมปกติของคณะกรรมการบริษัท
     คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     ในปี 2557 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ได้มีความตั้งใจส่งเสริมและสนับสนุนโดยกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD อันจะก่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกส่วนงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ทำการปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
     นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทได้ตระหนักถึงการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งประกาศเจตารมณ์ในการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
     จากความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพจากโครงการสำรวจกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 และ 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
     ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทยังคงต้องพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลต่อไป