LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

..............................................

  ประวัติบริษัท

..............................................

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

..............................................

  โครงสร้างบริษัท

..............................................

  รายงานจากคณะกรรมการ

..............................................

  คณะกรรมการบริษัท

..............................................

  แผนผังเว็บไซต์

..............................................

     คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้
     1. ดร.ถกล นันธิราภากร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
     2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
     3. นายวราวุธ วราภรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
     4. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
     5. นายสุรพล สติมานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
     คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้ดำรงเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำการกำกับดูแลและสอบทานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
     สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีตามกำหนดวาระรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปโดยรวมดังนี้

• รายงานทางการเงิน


     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัท โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

• ผู้ตรวจสอบบัญชี


     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชีและได้นำเสนอพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

• การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน


     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และพิจารณาให้บริษัทมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง


     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน

• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์


     คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาภายใต้ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้รับข้อมูลจากบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
     จากการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทและความรับผิดชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อย่างเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการดูแลให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินได้อย่างเป็นอิสระ และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการดำเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ