LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

..............................................

  ประวัติบริษัท

..............................................

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

..............................................

  โครงสร้างบริษัท

..............................................

  รายงานจากคณะกรรมการ

..............................................

  คณะกรรมการบริษัท

..............................................

  แผนผังเว็บไซต์

..............................................

     ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2557 ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน แต่การฟื้นตัวยังเปราะบางและแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ในส่วนเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวจากการฟื้นตัวของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคตลาดแรงงาน ขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่นยังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และต้องอาศัยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในระยะยาว ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย
     ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 ชะลอตัวลงจากปีก่อน เพราะมีข้อจำกัดด้านการเติบโตจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัวเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองบั่นทอนความเชื่อมั่น ประกอบกับหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ครึ่งปีหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวเป็นลำดับจากการใช้จ่ายในประเทศและการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย ประกอบกับมีการขยายการลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและค้าปลีกเพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต
     อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ทั้งจาก แรงกดดันของสถานการณ์ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวที่ลดลงเช่นกัน จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 704.09 ล้านบาท นับได้ว่าบริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา จากกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งส่งผลให้สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
     สำหรับทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2558 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวที่ดีขึ้น โดยมีการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอันจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก รวมถึงนโยบายสนับสนุนของภาครัฐต่อโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะทำให้เกิดการขยายตัวของการค้าชายแดนและการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้รถบรรทุกอันเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทยังต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ บริษัทยังคงวางเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำสินเชื่อกลุ่มรถบรรทุก ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
     โอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เป็นกำลังสำคัญทำให้บริษัทมีความพร้อมและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจกับบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามแผนธุรกิจ ภายใต้ ความระมัดระวังและหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต