LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

..............................................

   ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

..............................................

   งบการเงิน

..............................................

   MD & A

..............................................

   รายงานประจำปี

..............................................

   แบบ 56 -1

..............................................

   ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

..............................................
อัตราส่วน 2557 2556 2555
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)      
อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.57 31.47 30.15
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) 53.12 63.17 67.80
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 8.71 8.97 8.92
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) 4.52 4.52 5.20
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) 4.19 4.45 3.72
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.83 26.31 20.62
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)      
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.55 3.24 3.02
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.09 0.09 0.09
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Ratio)      
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.18 7.47 6.66
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (เท่า) 1.32 1.15 1.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 65.77 59.80 63.09
ข้อมูลต่อหุ้น      
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.93 2.00 1.87
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.35 0.47 0.36