LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

..............................................

  นโยบาย Anti Corruption

..............................................

  เครื่องหมายรับรอง CAC

..............................................

  แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต

..............................................

    ผู้ที่พบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการต่อต้านการคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึ่งของบริษัทดังนี้
   • Website : www.ratchthani.com เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชั่น (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต การคอร์รัปชั่น)
   • แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผู้จัดการ
   • แจ้งโดยตรงที่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบ
   • แจ้งผู้บังคับบัญชา
    กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


phuketgolfworld
Topic :
*
Name :
*
E-mail :
*
Phone Number :
*
Detail :
*
Confirm
* Required Information