LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

..............................................

ประวัติบริษัท

..............................................

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

..............................................

โครงสร้างบริษัท

..............................................

รายงานจากคณะกรรมการ

..............................................

คณะกรรมการบริษัท

..............................................

ข้อบังคับของบริษัท

..............................................

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

..............................................

นโยบาย Anti Corruption

..............................................

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

..............................................

กิจกรรม OPPORTUNITY DAY

..............................................

แผนผังเว็บไซต์

..............................................


     บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง และให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเอง สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท รวมทั้งบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ให้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปด้วยความสุจริตเยี่ยงมืออาชีพ และมีมาตรฐานในระดับสูงตลอดไป

     จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Etics)