LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

..............................................

  นโยบาย Anti Corruption

..............................................

  เครื่องหมายรับรอง CAC

..............................................

  แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต

..............................................


     บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่ง ผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และทำให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงถือหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยใช้แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย

     • นโยบาย Anti Corruption THANI

     • จดหมายแจ้งคู่ค้า ลูกค้า และตัวแทนทางธุรกิจ