LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัทเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม
แผนการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย (ภาคใต้)

คำร้องขอผ่อนผันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (กรณีผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ตามที่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในเดือนเมษายนนั้น
การเปลี่ยนแปลงการรับเล่มทะเบียน

การเปลี่ยนแปลงการรับเล่มทะเบียน
เครื่องหมายรับรองสมาชิกโครงการ CAC

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธนชาต รวม 12 บริษัท